Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia – II.etapa

 

V mesiaci december 2015 bude prebiehať realizácia Projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II.etapa“. Technické riešenie projektu bude vychádzať zo svetelnotechnickej štúdie, ktorá je výsledkom práce projektantov v oblasti svetelnej techniky (firma LIGHTECH spol.s.r.o.).

Existujúcu sústavu verejného osvetlenia tvoria svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými a ortuťovými výbojkami a tiež s kompaktnými žiarivkami a so žiarovkami. Ich nevýhodou je nízky index podania farieb, nízka hospodárnosť a nutnosť pravidelnej výmeny svetelných zdrojov. Svietidlá s kompaktnými žiarivkami sú nevhodné pre použitie vo verejnom osvetlení, ich životnosť je krátka, merný výkon je veľmi nízky. Staré svietidlá majú značne zdegradované optické kryty a ich účinnosť je v dnešnej dobe minimálna. Takáto sústava je neunifikovaná, to znamená, že sa v nej nachádza viac rôznych typov svietidiel, čo kladie vysokú náročnosť pri jej údržbe z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých dnes sa už väčšina nevyrába.

V sústave je v súčasnosti prevádzkovaných celkovo 846 ks svietidiel s priemerným vekom nad 15 rokov, ktoré sú morálne aj fyzicky opotrebované. Ich reflexné paraboly vyrobené z lešteného a eloxovaného hliníka, ktoré majú odrážať svetelný tok zo svetelného zdroja do priestoru, sú vo väčšine prípadov matné, zničené, pôsobením času nefunkčné. Taktiež výložníky sú do značnej miery skorodované. Je bežné, že na ulici sa nachádza viac rôznych typov výložníkov a časť výložníkov nie je továrenskej výroby. Svetelné miesta súčasnej sústavy majú na niektorých  úsekoch široké rozostupy, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia – to znamená, že nespĺňa podmienky dané normami STN EN.

Po ukončení realizácie bude pôvodných 846 ks svietidiel vymenených za nové LED svietidlá  a súčasne bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 233 ks. Celkový počet svietidiel uvažovaných pre splnenie svetelných podmienok bude spolu 1 079 ks. Skorodované výložníky sa demontujú a nahradia za nové. Zároveň v rámci projektu budú pôvodné rozvádzače doplnené o inteligentné riadiace jednotky, ktorých úlohou bude záznam informácií o spotrebe sústavy, jej regulácia a diaľkové riadenie. Systém riadenia a monitorovania verejného osvetlenia zníži aj na náklady na údržbu sústavy. Správca na základe informácií z ovládacieho softvéru bude mať presnú informáciu o poruche.

Cieľmi Projektu sú teda úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia (približne 1 141,18 GJ/rok), dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, modernizácia a unifikácia svietidiel a výložníkov, nižšia produkcia emisií CO2 a v neposlednom rade aj zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách.

Realizácia projektu musí byť ukončená do konca decembra roku 2015.

Dodávateľom bude firma, ktorá bola vysúťažená na základe verejného obstarávania (ELTODO OSVETLENIE s.r.o. Košice).

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku na základe podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 10% a spolufinancovania z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TSST, Vráblová