Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Výsledky analýzy triedenia odpadu na Námestí slobody

Dňa 30.04.2024 sa uskutočnila analýza zmesového komunálneho odpadu (ZKO). Na Námestí slobody  boli vysypané dve 1100 l nádoby na ZKO z ulice SNP a Jirásková. Za pomoci pracovníkov technických služieb a mestských poslancov p. Martina Gondára a p. Ivety Gavačovej, ktorým by sme aj touto cestou radi poďakovali za zodpovedný prístup a záujem o odpadové hospodárstvo v našom meste, sa nám za krátku chvíľu podarilo vytiahnuť množstvo plastov, biologicky rozložiteľného odpadu či papiera.

Až takmer 40 % z analyzovaného zmesového odpadu by bolo možné vytriediť. Najväčšiu časť tvoril kuchynský biologicky rozložiteľný odpad.

 

Celkové množstvo odpadu určeného na analýzu bolo 163,85 kg, z toho sa nám podarilo vytriediť ešte 64,5 kg odpadu, pričom množstvo papierového či plastového odpadu, nebolo možné vytriediť kvôli veľkému znečisteniu. Konkrétne sa teda vytriedilo 12 kg plastov a kovov, 8 kg papiera, 15 kg biologicky rozložiteľného odpadu, 5 kg skla, 24 kg oblečenia a 1 kg nebezpečného odpadu.

 

Keďže výraznú časť odpadu tvoria ľahko triediteľné zložky odpadu, je veľká škoda, že takýto odpad končí v nádobe na zmesový odpad a následne na skládke. Triedením jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a ich následnou recykláciou, zhodnocovaním a kompostovaním môžeme znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, čo má pozitívny vplyv nie len na životné prostredie ale aj na naše peňaženky.

 

Technické služby Stará Turá

 

202405100817140.analyza-triedenia-odpadu-30-4-2024