Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Ako separovať?

 Prečo triediť odpad?

Odpad sa v dnešnej dobe stáva čoraz väčším problémom. Znečisťuje životné prostredie, škodí zdraviu ľudí i ekonomike. Každý deň sa stretávame s množstvom odpadu a je na nás ako s ním naložíme ďalej.

Vďaka triedeniu odpadu:

  • výrazne redukujeme množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládku
  • prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou
  • šetríme surovinové zdroje
  • prispievame k poklesu nákladov na zber a likvidáciu komunálneho odpad
  • zabezpečujeme materiálové zhodnotenie odpadu

 

 

 

 Prieskum medzi obyvateľmi o ich mienke a o aktuálnom stave odpadového hospodárstva v meste Stará Turá

Náklady na odpadové hospodárstvo v našom meste sa stále zvyšujú. Ich výška do veľkej miery závisí od dosiahnutých výsledkov v oblasti triedenia odpadov v domácnostiach a firmách. Súčasný stav odpadového hospodárstva však nedosahuje očakávané výsledky – stále málo odpadu triedime a veľa skládkujeme. To je neekologické a zbytočne drahé. Chceme to zmeniť, ale potrebujeme k tomu poznať aj Váš názor. Napíšte nám, prosím, čo sa vám páči, ale aj čo by ste zmenili na odpadovom hospodárstve v našom meste. Môžu to byť napr. podmienky triedeného zberu, motivácia k lepšiemu nakladaniu s odpadmi, informovanosť, kontrola... Informácie získané týmto prieskumom budú použité pri vypracovávaní podporného dokumentu na optimalizáciu odpadového hospodárstva na území nášho mesta.

Tu je link na krátky anonymný dotazník. Vďaka, že Vám otázka odpadov nie je ľahostajná. Iba spoločnými silami sa môžeme pohnúť dopredu. 

 

https://forms.gle/2tYULzJKnPCrXS2w5


Neviete kam s konkrétnym odpadom?

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. č. 032/776 32 15 alebo na e-mail odpady@tsst.sk