Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Ako dopadol Deň otvorených dverí na zbernom dvore a analýza triedenia odpadu

Na Zbernom dvore v Starej Turej sa dňa 19.04.2023 uskutočnil Deň otvorených dverí. Návštevníci, ktorí na Zberný dvor počas podujatia zavítali, mali možnosť dozvedieť sa viac o celom procese triedenia odpadu v našom meste. Deti mali možnosť sadnúť si do smetiarskeho auta, traktora či čelného nakladača. K dispozícii bola tiež jedinečná možnosť – skúsiť si triedenie plastového odpadu na triediacej linke. I keď o túto možnosť až taký záujem nebol, linka bola počas Dňa otvorených dverí v prevádzke a návštevníci tak mohli pristúpiť k linke a vidieť zblízka čo sa nachádza v plastovom odpade. Všetky plasty, zo žltej nádoby na odpad putujú rovno na Zberný dvor v našom meste. Tam sa odpad ručne triedi na triediacej linke odpadov.


V rámci podujatia sa tiež uskutočnila analýza zmesového komunálneho odpadu (ZKO) zo stojiska na ulici SNP. Na Zbernom dvore boli vysypané dve 1100 l nádoby na ZKO. Na fotke nižšie je zachytená kopa zmesového komunálneho odpadu. Z kopy odpadu sa nám za krátku chvíľu podarilo vytiahnuť množstvo plastov, biologicky rozložiteľného odpadu a papiera. Na menších fotkách zvýraznených farbou je triedený odpad vytiahnutý z danej kopy ZKO. (biologicky rozložiteľný odpad vytiahnutý zo zmesového komunálneho odpadu bol ponechaný v mikroténových vreckách, no do nádoby na biologicky rozložiteľný odpad takéto plastové vrecká ani iné plastové obaly nepatria)

Z analýzy vyplýva, že z daných nádob by bolo možné výraznejšie odseparovať zo zmesového komunálneho odpadu triedené zložky a na základe toho by mesto vedelo ušetriť tisíce eur na náklady spojené so skládkovaním odpadov. Keďže výraznú časť odpadu tvoria biologicky rozložiteľný odpad, plasty a papier je veľká škoda, že takýto odpad končí v nádobe na ZKO a následne na skládke. Separovaním jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a ich následnou recykláciou, zhodnocovaním a kompostovaním môžeme znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, čo má pozitívny vplyv nie len na životné prostredie ale aj na naše peňaženky.