Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Máte označenú nádobu na odpad špeciálnym RFID kódom?

 Ako ste už mnohí zaregistrovali, v našom meste prebiehalo hromadné označovanie nádob na odpad špeciálnym RFID kódom v rodinných aj bytových domoch. Označovanie nádob je v rámci mesta dokončené, no stále sa nájdu domácnosti v rodinných domoch, ktoré nádoby označené nemajú. Preto Vás chceme požiadať a zároveň  upozorniť, ak ešte nemáte označenú nádobu v rodinnom dome (zatiaľ len v rámci Starej Turej, nie mestských  častiach), prosím oznámte túto skutočnosť na tel. č. 032/776 32 15, 0905 254 350 alebo e-mailom na odpady@tsst.sk. Od 1.4.2023 budú v rámci Starej Turej vyvážané len nádoby, ktoré sú označené špeciálnym RFID kódom!

Na zber triedených zložiek komunálneho odpadu - plasty, kovy a papier  sa používajú vrecia označené nálepkami (QR kódmi – každý druh odpadu má svoju vlastnú nálepku).  Vrecia na triedený odpad pracovníci technických služieb rozdávajú počas každého zberu  – koľko vriec s triedeným odpadom zoberú, toľko vriec domácnosť dostane. V prípade, že spotrebujete nálepky alebo vrecia na separáciu, môžete si ich bezplatne vyzdvihnúť na Technických službách v Starej Turej (tel. č. 032/776 32 15, 0905 254 350) alebo Vám ich zašleme poštou. Zároveň Vás upozorňujeme, že od 1.4.2023 sa neoznačené vrecia nálepkou vyvážať nebudú.

Od 1.4.2023 dôjde k postupnému odstraňovaniu 1100 l nádoby na plasty a papier na uliciach: 8. apríla, Hviezdoslavova, Lúčna, Němcovej, Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova, Slnečná, Štúrova, Uhrová. Zber triedených zložiek komunálneho odpadu bude prebiehať len formou vrecového zberu.  

Na triedenie SKLA sa z dôvodu bezpečnosti pri manipulácii nebudú používať vrecia, ale zelené zvonové kontajnery, ktoré budú naďalej dostupné na kontajnerových státiach.

Elektronickou evidenciou odpadu reagujeme na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadu a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Zákonné poplatky každým rokom rastú a preto je v našom záujme hľadať riešenia, ako tieto náklady optimalizovať. Preto vás chceme motivovať k lepšiemu triedeniu, vďaka čomu zvýšime mieru triedenia, od ktorej závisí výška poplatku za skládkovanie.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.