Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Odmeňovanie domácností v rodinných domoch

Vážení občania,

naše mesto zaviedlo systém elektronickej evidencie odpadu ELWIS, ktorý prispieva k efektívnejšiemu triedeniu a zodpovednému nakladaniu s odpadom.

V máji tohto roku sme sa rozhodli odmeniť tie domácnosti v rodinných domoch, ktoré dôsledne využívajú elektronický systém odpadov. Tento systém zahŕňa odovzdávanie vriec s triedeným odpadom, ktoré sú označené QR kódom, ako aj označenie nádob na zmesový komunálny odpad. Domácnosti, ktoré splnili tieto podmienky, prejavili vysokú úroveň zodpovednosti a prispeli k zlepšeniu odpadového hospodárstva v našom meste.

Cieľom tohto programu je motivovať čo najviac občanov, aby sa pridali k tým, ktorí už aktívne využívajú elektronickú evidenciu odpadu. Veríme, že spoločným úsilím dokážeme dosiahnuť výrazné zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu a zvýšiť podiel triedeného odpadu, čo má pozitívny dopad nielen na naše životné prostredie.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú k čistejšiemu a udržateľnejšiemu mestu

Technické služby Stará Turá