Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Ostatné služby

  

                                                            Platby za hrobové miesta

         Technické služby mesta Stará Turá žiadajú nájomcov hrobových miest na cintorínoch v Starej Turej, aby nájom

        za hrobové miesta   uhrádzali  počas lockdown-u výlučne formou bankového prevodu na číslo účtu:

                                                                                  SK81 0200 0000 0011 4029 6151

                                                                                       Variabilný symbol: 555

                                                   Do správy pre prijímateľa je nutné napísať číslo hrobového miesta.

                                              Informácie na č.tel 032 776 3824 vždy v stredu a štvrtok od 8.00 do 16:00 hod,

                                                              prípadne mailom na adrese: cintorinstaratura@gmail.com

                                                                                                                         

                                                                                                                              Dom smútku, p.Horňáková

  • údržba cintorínov
  • prenájom hrobových miest
  • prevádzka tržnice
  • prevádzka verejného wc a námestia
  • prípravné práce - Jarmok, Oslavy na Javorine, ROH, Nárcie...

 

 

Dom smútku - prevádzková doba

Husitská cesta

streda, štvrtok     8.00 - 16.00 hod.

tel.č. 032 / 776 38 24

 

 

POPLATKY ZA PRENÁJOM HROBOVÝCH MIEST

 

 

Vývoz veľkorozmerného odpadu ramenovým nosičom kontajnerov

 

 

Osievanie kompostu a zeminy