Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Prvé údaje z elektronickej evidencie odpadov

202208171235540.dizajn-bez-nazvu-3

 

V Starej Turej sa od minulého roku 2021 spustil nový systém Elektronickej evidencie odpadu ELWIS. Postupne sa v našom meste označujú nádoby na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad v rodinných domoch špeciálnym RFID kódom. Kontajnery pre bytové domy sú označené rovnakým spôsobom. V rodinných domoch sú na triedenie plastu, papiera a kovov používané vrecia, ktoré sa označujú jednorazovými nálepkami s QR kódom. Pri zbere odpadu sú kódy elektronicky zaznamenávané a vytvárajú prehľadnú štatistiku o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej domácnosti. Všetky tieto dáta sa zhromažďujú a vyhodnocujú  v systéme ELWIS – elektronická evidencia odpadov.

 

Čo je cieľom elektronickej evidencie odpadov ELWIS

Cieľom elektronickej evidencie odpadu je získanie chýbajúcich údajov o tom, koľko odpadu občania vytvoria a vytriedia. Reagujeme tak na potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadu a znížiť množstvo skládkovaného odpadu, od ktorého závisí aj výška poplatku za skládkovanie. Ak vytriedime viac odpadu, znižujeme tým množstvo odpadu umiestneného na skládku a teda priamo ovplyvňujeme výšku nákladov a tým aj výšku poplatkov za odpad pre občanov.

202208111238350.dizajn-bez-nazvu-8

 

Ako prebieha evidencia odpadov v bytových domoch

Všetky kontajnery na kontajnerových stojiskách sú rovnako, ako v rodinných domoch označené špeciálnymi RFID kódmi, ktoré sa počas vývozu zaznamenávajú zariadením umiestneným na zberovom vozidle. Ku každému bytovému domu je priradené konkrétne kontajnerové stojisko. Po vývoze odpadu zberovým vozidlom sa všetky prijaté množstvá z jednotlivých kontajnerových stojísk rozpočítajú medzi počet obyvateľov z bytových domov. Na základe týchto informácií vieme napríklad upravovať frekvenciu vývozov, znižovať alebo zvyšovať počet kontajnerov alebo sledovať, ktoré nádoby neboli vyvezené.

 

Prvé údaje z elektronickej evidencie odpadov – miera triedenia podľa ulíc

Nižšie v tabuľke sú zaznamenané prvé dáta z elektronickej evidencie odpadov. Sú to údaje o množstve zmesového komunálneho odpadu a vytriedeného komunálneho odpadu. Na základe týchto údajov sa počíta miera vytriedenia odpadu v percentách. Tá určuje pomer medzi zmesovým komunálnym odpadom a vytriedeným komunálnym odpadom. Čím vyššia je miera vytriedenia v %, tým viac sa odpad triedi a nekončí tak na skládke. Čo znamená, že cestou k vyššej miere triedenia je zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a zároveň zvyšovanie množstva vytriedeného odpadu.

Za rok 2021 bola celková miera triedenia za mesto Stará Turá na úrovni 56,48%. Do celkovej miery triedenia vstupujú tiež odpady dovezené na zberný dvor. Údaje dostupné z elektronickej evidencie odpadov sú nateraz známe len z vývozov odpadov od rodinných a bytových domov. V blízkej budúcnosti však plánujeme elektronický systém rozšíriť aj na zberný dvor. Pomocou odpadových kariet, ktoré budú postupne prideľované všetkým návštevníkom zberného dvora, sa bude odpad evidovať priamo do elektronickej evidencie odpadov. V praxi to znamená, že pri návšteve zberného dvoru občan predloží svoju odpadovú kartu a privezený odpad sa pripočíta k jeho domácnosti. V systéme tak bude možné sledovať celkové vyprodukované množstvo odpadu na konkrétnu domácnosť alebo ulicu.

Zo zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015) vyplýva, že cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre stanovené obdobie nasledovné miery vytriedenia komunálneho odpadu:

ROK Miera vytriedenia
 2022    60 %
 2023   63 %
 2024   66 %
 2025   70 %
 2030   80 %

Miera triedenia podľa jednotlivých ulíc za obdobie január až jún 2022.

K stiahnutiu

202208111118490.346-1

Aktuálne sú v našom meste RFID kódmi označené všetky nádoby na kontajnerových státiach pre bytové domy. Evidencia nádob v rodinných domoch je dokončená na každej ulici, no v niektorých rodinných domoch nebol umožnený prístup k nádobám ani po opakovaných návštevách. Preto Vás žiadame, ak stále nemáte označené nádoby RFID kódom, aby ste kontaktovali tel. č. 032/776 32 15 alebo 0905 254 350, prípadne napísali e-mail na odpady@tsst.sk.

Údaje, ktoré uvádzame sú zozbierané za relatívne krátke obdobie (hlavne u bytových domoch). Časom nám ale ukážu celkom dobrý obraz o triedení odpadu v našom meste a my budeme na ich základe môcť realizovať opatrenia, ktoré budú viesť k efektívnemu zberu, vyššiemu triedeniu a celkovo lepšiemu odpadovému hospodárstvu. K tomu ale budeme potrebovať aj Vás, občanov mesta, Vašu pomoc v podobe kvalitného triedenia odpadu už pri jeho ukladaní do zberných nádob. Veríme, že spoločnými silami  sa aspoň čiastočne dokážeme vysporiadať s problematikou odpadu v našom meste a tiež udržať náklady, resp. poplatky za odpady na čo najprijateľnejšej výške.

Z hore uvedeného vyplýva, že najlepší odpad je ten, ktorý nevytvoríme.

Ďakujeme, že triedite

Triedite doma odpad?

Triedite doma odpad?

Celkom hlasov : 22

Publikované: 11.8.2022 | Aktualizácia: 24.8.2022